Salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

Våre standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett gjelder når du bruker Aquascape Rogaland sin nettside aquascape-rogaland.no/

aquascape-rogaland.no drives av Aquascape Rogaland AS  Org.nr. 928 560 775.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Aquascape Rogaland AS, Pepperhaugen 6, 4083 Hundvåg, jf.aquascape-norge@outlook.com organisasjonsnummer: 928560775, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader, foruten nødvendige ekstraarbeider ifm. ev. overvann ved grunnabeider og det kan pålegges transport kostnad som kjøper bærer . Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Alle våre priser er inklusive moms og i norske kroner.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Aquascape Rogaland AS tilbyr følgende betalingsalternativer: Kortbetaling med VISA og MasterCard via vår betalingsleverandør Klarna og Vipps. Hvis du velger et kreditt- eller debetkort som betalingsmåte, kan du bli bedt om å bekrefte at du er eieren av kortet. Ulike betalingsleverandør tilbyr forskjellige sikkerhetsløsninger. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling for depositum, konsultasjon eller reserversjon av installasjon, blir kortet belastet samme dag. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved bestilling av tjenesten. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 7 dager fra mottak.

Restsum på bestilling av installasjon skal skje senest i løpet av 7 dager etter installasjon.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har: mottatt tjenester som konsultasjon, akseptert reservasjonsdato for installasjon eller installasjon er utført. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren, uten unødig opphold og senest 14 dager, kontakte kjøper for å avtale tidspunkt for å levere tjenesten til kjøper. Utelater selger å gjøre dette, kan kunden vederlagsfritt krevet kjøpet hevet. Før leveranse av tjenesten utføres, plikter kunde å besørge ev. nødvendige tillatelser om ikke annet er særskilt avtalt (som nødvendig tillatelse for tilkomst fra nabotomt, fylkes- og kommunale tillatelser og dispensasjoner). Unnlater kunden å anskaffe nevnte tillatelser innen 2 dager før installasjon, kan Aquascape Rogaland AS si opp avtalen, uten refusjon av depositum. Leveringsperioden begynner å telle første virkedagen bestillingen ankommer Aquascape Rogaland AS skriftlig.

 

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen/tjenesten går over til kjøper når han, eller hans representant, i tråd med punkt 6. Kjøper er ansvarlig  å se at instruksjoner for ivaretakelse av installasjon oppfølges. Hvis kjøper mener varer som er mottatt ikke ser ut å være i den forventet kvalitet, plikter kjøper umiddelbart å varsle selger. Kjøper må umiddelbart sende Aquascape Rogaland AS en e-post med vedlegg av bilder av varer/tjenester som kjøper mener er ikke god kvalitet og ikke senere enn neste virkedag. Aquascape Rogaland AS tar ikke ansvar for måten kjøper bruker varer/installasjon etter det er levert.

8. Angrerett

Aquascape Rogaland har en forretningsmodell der en kunde kan bestille produkter og tjenester som én og samme leveranse. Salg an sees derfor som tjenester med gjeldendefrister under Angrerettloven. I henhold til paragraf §22 i angrerettloven er det ingen angrerett for leveranser som ikke er kansellert innen fristen. Fristen er for tjenester 14 dager etter bestilling, så fremt angrerettskjema og opplysning om angrerett er fremlagt kjøper før bestilling. Ved bruk av angrerett skal Aquascape Rogaland AS tilbakebetale prisen på bestillingen din tilbake til din bankkonto innen rimelig tid, senest 30 dager.

9.  Hvis det er noe med varen/tjenesten som ikke er i samsvar med forventningene, kan du gi oss tilbakemelding via Aquascape Rogaland AS webside, e-post eller telefon. Aquascape Rogaland AS er kun ansvarlig for tap av verdi for varen/tjenesten, hvis feil eller mangler er påvist. Dette gjelder imidlertid ikke der Aquascape Rogaland AS kan vise at feil og / eller mangler skyldtes omstendigheter utenfor Aquascape Rogaland AS sin kontroll, og som Aquascape Rogaland AS ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne konsekvensene av. Klager og mangler må rettes til oss innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og senest i løpet av neste virkedag. Ellers vises det til forbrukerkjøpsloven.

10. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen/tjenesten, eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse og heve avtalen.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

11. Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen/tjenesten på leveringstidspunktet når kjøper ellers har fulgt alle plikter i avtalen, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen/tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

12. Mangel ved varen/tjenesten – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis varer/tjenester mottatt av kjøper har mangler, må kjøperen varsle Aquascape Rogaland AS innen neste virkedag etter mangel ble oppdaget. 

13. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varer/tjenester tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer. Ved brudd på avtalen fra kjøpers side før installasjon, kan selger heve kjøpet og beholde innbetalte depositum.

Aquascape Rogaland AS har rett til å kansellere et kjøp, kansellere leveranser eller inkludere andre myndigheter, hvis kjøperen:

-Handler i strid med våre vilkår, eller på annen måte i strid med gjeldende lov.

Gjeldende vilkår for salgsavtalen

Aquascape Rogaland AS forbeholder seg retten til å endre vilkår og betingelser, inkludert som følge av endringer i:

-Lovgivning, når som helst og uten varsel.

-Ved vesentlige endringer i Aquascape Inc Smart-appen.

-Aquascape Rogaland AS’ salgskanaler, som endringer knyttet til levering og pris. Det er til enhver tid vilkårene presentert i nettbutikk på www.aquascape-rogaland.no som er overstyrende andre publiserte utgaver av kjøpsvilkår. Unntatt dette er allerede inngåtte salgsavtaler.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side, som i punkt 6. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse av betaling og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso og tvangsinndrivelse. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkasso- og tvangsinndrivelse -loven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

Ansvarsfraskrivelse

All pris på Aquascape Rogaland AS sin nettside og andre salgskanaler, kan endres uten varsel. I tilfelle den oppførte produktprisen er feil på grunn av typografiske, fotografiske eller tekniske feil, eller feil i prisinformasjon fra våre leverandører, forbeholder Aquascape Rogaland AS seg retten til å kansellere eller nekte bestillinger for et produkt oppført til feil pris. Hvis produktets pris er feil, vil vi kansellere bestillingen din og varsle deg om prisavbestillingen. Etter å ha rettet feilen har du fortsatt muligheten til å kjøpe produktet til riktig pris.

14. Garanti

Det er varierende leverandør garanti på våre produkter brukt i våre installasjoner, vi følger uansett kjøps- og forbrukerloven for disse. Det gis ikke garanti for naturskader eller feil bruk. 

15. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Kjøper gir selger rettighet til å bilde- og video-dokumentere installasjon av varer/tjenester og publisere disse. Her skal adresse og personopplysninger til kjøper ikke fremkomme, om ikke annet er avtalt.

16. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Aquascape Rogaland AS tar forbehold om skrivefeil.